Regulamin

 

Regulamin serwisu internetowego www.rbl.tv

 

Regulamin Serwisu Internetowego www.rbl.tv

W dniu 11 czerwca 2012 r. Regulamin Serwisu Internetowego www.rbl.tv uległ zmianie. W Regulaminie wykreślono tzw. zapisy abusywne dostosowując go do aktualnie obowiązującego prawa.

Zobacz stary Regulamin Serwisu Internetowego www.rbl.tv - obowiązujący do 11 czerwca 2012r. - TUTAJ

Zobacz nowy Regulamin Serwisu Internetowego www.rbl.tv  - obowiązujący od dnia 12 czerwca 2012 r. - TUTAJ

 

 

 

Regulamin konkursu rebel:tv „Debiutant rebel:tv”

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Debiutant rebel:tv” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę 4fun Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest rebel:tv należącym do spółki 4fun Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A (zwanym dalej „Fundatorem”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby z wyłączeniem:

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany w dniach od 01 kwietnia 2012 roku od godz. 6.00, do 27 maja 2012 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

C. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisją Konkursową”). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: a. występ na scenie Seven Festivalu w Węgorzewie w ramach konkursu debiutantów, który jest organizowany przez przedstawicieli Seven Festival b. nagranie występu oraz montaż klipu z nagranych materiałów c. emisja zmontowanego klipu na antenie rebel:tv przez dwa miesiące

2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem do Węgorzewa

3. Organizator Seven Festival pokrywa koszty noclegu zespołu.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

7. Wygrywa jeden zespół wyłoniony poprzez obrady komisji, które odbędą się w terminie 28 - 31 maja 2012 roku

E. Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpocznie się dnia 01 kwietnia 2012 r., w którym to dniu, na antenie telewizji rebel:tv oraz na Stroniach www.rebel-tv.pl i www.facebook.com/rebelpolska ukaże się instrukcja udziału w Konkursie. Konkurs kończy się dnia 27 maja 2012 r. o godzinie 23.59.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest wysłanie w Czasie Trwania Konkursu na adres debiutant@rebel-tv.pl lub na adres siedziby spółki – ul. Bobrowiecka 1a 00-728 Warszawa z dopiskiem DEBIUTANT - biografii zespołu, demo, rider techniczny, dane kontaktowe w postaci:

F. Odbiór Nagród

1. Informację o zwycięstwie organizator przekaże laureatom drogą telefoniczną lub mailową na dane teleadresowe podane w zgłoszeniu.

2. Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Fundatora.

3. Fundator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi za Laureata Konkursu, do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

4. Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość brutto przekracza kwotę 760 złotych brutto.

G. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

H. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również do publikowania tych danych na łamach tytułów wydawnictwa oraz na stronach internetowych. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia Zgłoszeń. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Brak danych teleadresowych w zgłoszeniu dyskwalifikuje udział w konkursie

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

7. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

8. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

 

 

Regulamin konkursu „Wygraj 2012 Euro”

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 2012 Euro” (dalej zwanym „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 2. Konkurs organizowany jest dla widzów programu rebel:tv nadawanego przez Organizatora (dalej zwanego „Programem”). 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady organizacji Konkursu. 4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 28.05.2012 roku od godz. 6.00 do 01.07.2012 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

B. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”): a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, c) jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania Wiadomości SMS-a ma ukończone 18 lat), d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 3. W celu weryfikacji Uczestnika Konkursu i /lub wydania nagrody, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. 4. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce, telefon komórkowy. Przez operatorów telefonii komórkowej rozumie się firmy telekomunikacyjne świadczące usługi GSM na terenie Polski. 5. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników Konkursu znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM polskich operatorów telefonii komórkowej. 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8. Przesłanie pierwszej Wiadomości SMS z hasłem, o którym mowa w lit. E ust. 2 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

C. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody tygodniowe oraz główna nagroda pieniężna: a) 5 nagród tygodniowych: nagrody pieniężne o wartości 200 Euro każda (każda z nich dalej zwana „Nagrodą tygodniową”), b) 1 nagroda główna: nagroda pieniężna o wartości 2012 Euro (zwana dalej „Nagrodę główną”). 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody pieniężnej na inną nagrodę. 3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Przebieg Konkursu

1. W każdym tygodniu trwania Konkursu o różnych porach emitowanych będzie w Programie 11 teledysków muzycznych (dalej zwanych „Teledyskami”). W trakcie emisji określonego Teledysku ukaże się informacja o Konkursie wraz z hasłem przypisanym do każdego Teledysku (dalej zwanym „Hasłem”). 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wysłanie w każdym tygodniu Konkursu jak największej liczby Haseł. Hasła będą przesyłane wyłącznie poprzez wiadomość SMS wysłaną z telefonu komórkowego pod numer 7112 (dalej zwanej „Wiadomością SMS”). 3. Koszt przesłania jednej Wiadomości SMS wynosi 1,23 PLN brutto (1,00 PLN bez VAT), niezależnie od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursach. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie do Konkursu tylko jednego Uczestnika Konkursu. 4. Wiadomości SMS będą odbierane przez automatyczny system odbioru zgłoszeń (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Zgłoszeń”), który określa datę odbioru Wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności przesyłania Haseł w Konkursie. 5. Uczestnik Konkursu po każdym przesłaniu Wiadomości SMS z prawidłowym Hasłem otrzyma wiadomość zwrotną na numer telefonu, z którego została Wysłana Wiadomość SMS, informującą o liczbie Haseł wysłanych dotychczas przez Uczestnika Konkursu. 6. Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń jest czynny przez całą dobę, od godz. 6.00 w dniu 28.05.2012 roku, do godz. 23.59 w dniu 01.07.2012 roku. 7. Uczestnik Konkursu, który prześle w danym tygodniu jako pierwszy 11 Haseł lub jak największą liczbę Haseł, w przypadku gdy żaden z Uczestników Konkursu nie wysłał 11 Haseł w danym tygodniu trwania Konkursu i odpowie prawidłowo na pytanie z wiedzy ogólnej zadane przez Organizatora, wygra Nagrodę tygodniową. 8. Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy prześle 55 Haseł lub jak największą liczbę Haseł, w przypadku gdy żaden z Uczestników Konkursu nie wysłał 55 Haseł w trakcie trwania Konkursu i odpowie prawidłowo na pytanie z wiedzy ogólnej zadane przez Organizatora, wygra Nagrodę główną. 9. W każdym tygodniu do pierwszego Uczestnika Konkursu, który skompletuje i prześle 11 lub jak najwięcej Haseł, w terminie 48 godzin od momentu zarejestrowania Wiadomości SMS przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń, dokonywane będzie połączenie telefoniczne na numer telefonu, z którego Wiadomość SMS została wysłana i zadane zostanie pytanie z wiedzy ogólnej. 10. W ostatnim tygodniu trwania Konkursu do pierwszego Uczestnika Konkursu, który skompletuje i prześle 55 lub jak najwięcej Haseł, w terminie 48 godzin od momentu zarejestrowania Wiadomości SMS przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń, dokonywane będzie połączenie telefoniczne na numer telefonu, z którego Wiadomość SMS została wysłana i zadane zostanie pytanie z wiedzy ogólnej. 11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Uczestnik Konkursu nabywa prawo do otrzymania nagrody (dalej zwany „Zwycięzcą”) określonej w lit. D powyżej. 12. Próba uzyskania połączenia z Uczestnikiem Konkursu pod numer telefonu, z którego przesyłał Wiadomości SMS w Konkursie podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie w 10 min odstępach czasu, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika Konkursu i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. 13. Jeżeli połączenia, o którym mowa w ustępie powyżej, nie uda się nawiązać z numerem, następuje próba połączenia z kolejnym Uczestnikiem Konkursu zarejestrowanym przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń, jako osobą, która przesłała największą liczbę Haseł w danym tygodniu w odniesieniu do Nagrody tygodniowej lub we wszystkich tygodniach w trakcie trwania Konkursu, w odniesieniu do Nagrody głównej. 14. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja Uczestnika Konkursu zostanie anulowana całkowicie i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnemu Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 12 powyżej. 15. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 10 powyżej Uczestnik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych, o których mowa w lit. B ust. 3 niniejszego Regulaminu, celem przekazania Nagrody tygodniowej lub Nagrody głównej oraz o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 16. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie trwania Konkursu wysłać Wiadomość SMS o treści EURO STAN na numer 7112, aby sprawdzić liczbę Haseł wysłaną w Konkursie przez Uczestnika Konkursu. Koszt wysłania Wiadomości SMS wynosi 1,23 PLN brutto (1 PLN bez VAT).

F. Odbiór Nagród

1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu pocztą kurierską lub pocztą. 2. Nie odebranie przekazanej nagrody w terminie 14 dni od próby jej doręczenia w sposób określony w lit. F ust. 1 oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 3. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%. Wartość podatku obciążającą Zwycięzcę Konkursu, pokrywa Organizator Konkursu.

G. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

H. Dane osobowe

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (4fun Media Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 1A), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody Zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzcy Konkursu, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. 4. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika Konkursu lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany. 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora, ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

I. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, jak również odmowy mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają Wiadomości SMS. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody, w tym w szczególności Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli: a) odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, b) za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń, treści przesyłane Wiadomością SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność połączeń telefonicznych lub Wiadomości SMS, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu. 11. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Regulamin konkursów na fanpage’ach 4fun Media S.A.

Za pośrednictwem fanpage’y:

a)      https://www.facebook.com/4fun.tv,

b)      https://www.facebook.com/RBL.TV,

c)       https://www.facebook.com/TV.DISCO, oraz

d)      https://www.facebook.com/Kapitan.Bomba.i.przyjaciele

ogłaszane są konkursy dla fanów, w których mogą oni pozyskać nagrody. W stosunku do takiej właśnie aktywności obowiązują następujące postanowienia:

1.       Zasady wyłaniania osób nagradzanych opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu

2.       To samo dotyczy nagród, którymi będą obdarowani uczestnicy

3.       Na życzenie administratora fanpage’a, uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz adresowych, w celu doręczenia przesyłki z nagrodą

4.       W sprawach organizacyjnych oraz w przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: konkurs@4fun.tv

5.       Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani powiązane z Facebookiem. Uczestnik przekazuje swoje dane oraz informacje 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie; ul Bobrowiecka 1A; 00-728 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000235128, a nie do serwisu facebook.com. Informacje które zostaną podane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia formalności związanych z konkursem. Informacje nie będą udostępniane osobom trzecim.

6.     W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

7.   Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych

8. Dodając teksty, zdjęcia, filmy i inne dowolne formy zgłoszeń i zgłaszając je do Konkursu Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie swojego wizerunku a w szczególności zdjęcia profilowego, imienia, nazwiska, pseudonimu, materiału przesłanego do konkursu (tekstu, zdjęcia, filmu lub innej dowolnej formy zgłoszenia), miejscowości zamieszkania lub innych danych przekazanych w konkursie do wykorzystania na antenie telewizji, radia, w reklamie outdoor, reklamie digital, w kinach, w Internecie, reklamie drukowanej i innych przestrzeniach wykorzystywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i informacyjnych. Udzielenie licencji jest darmowe i bezterminowe. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania do Organizatora jakichkolwiek roszczeń w zakresie udzielonej licencji.

9. Zgłaszając swój udział w konkursach ogłaszanych w portalu Facebook i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.